Код за проверка:


Регистрите на адвокатурата са създадени на основание разпоредбите на чл.147-148 от Закона за адвокатурата и Наредба №3 на Висшия адвокатски съвет от 29.10.2004 за водене и съхраняване на регистрите от адвокатските съвети.

Достъпът за вписване на обстоятелства в регистрите е ограничен само за служителите по вписванията от адвокатските съвети и от Висшия адвокатски съвет.